Условия за ползване

Условията за ползване са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от „Ейч енд Ес Медия” ООД на потребителите на уебсайта 12mag.net и урежда отношенията между „Ейч енд Ес Медия” ООД и потребителите на сайта. Посещавайки портала, потребителят се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.

Дефиниции

За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящите Условия за ползване, трябва да се има предвид че:

• „Уебсайт/сайт” се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и други. „Уебсайт/сайт” е място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS;

• „12 Magazine” е името на уебсайта 12mag.net и в рамките на тези условия е взаимозаменяемо понятие с унифицирания адрес 12mag.net;

• „Услуги” са предоставяните на потребителите на 12mag.net информационни ресурси;

• “Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните от „Ейч енд Ес Медия” ООД чрез сайта 12mag.net Услуги.

Какво представлява 12 Magazine?

12 Magazine е дигитално списание за мода, хора култура и други области от сферата на човешкото познание, както и платформа даваща място на независимо, специално създадено за 12 Magazine авторско съдържание.

Кой стои зад 12 Magazine?

12 Magazine и уебсайтът 12mag.net са изключителна собственост на „Ейч енд Ес Медия” ООД, като последното предоставя, посредством администрирания от него уебсайт 12mag.net, информационни услуги на своите Потребители.

Кой може да използва 12mag.net?

12mag.net е достъпен за всеки един Потребител, без ограничение във възрастта, пола, етноса и други. Съдържанието на сайта е достъпно за всички, по целия свят.

Какво се публикува на 12mag.net?

На страниците на 12 Magazine се публикуват авторски материали, в това число, но не само фотосесии, статии, интервюта, видеа, коментари и други.

„Ейч енд Ес Медия” ООД си запазва правото само да подбира всичко, което се публикува на 12mag.net, както и да променя съдържанието му по всяко време.

Всичко, което е публикувано на 12mag.net е съобразено със законовите изисквания в Република България.

Изявление за авторство

Всичко, което присъства на страниците на 12mag.net е изключителна собственост на „Ейч енд Ес Медия” ООД. Всички авторски права върху съдържанието на 12mag.net възникват на оригинерно основание за „Ейч енд Ес Медия” ООД.

В определени случаи авторските права върху част от фотографските материали, аудио-визуалните произведения и художествените произведения принадлежат на трети лица, които изрично са се съгласили техните произведения да бъдат поместени и/или използвани от 12mag.net.

Всяко нерегламентирано използване на материали и/или съдържание, или част от съдържание на 12 Magazine ще се счита за нарушение на авторските права и ползвателят се задължава да обезщети „Ейч енд Ес Медия” ООД или третото лице, на което авторските права принадлежат.

Препубликуването и препечатването на цели материали от 12mag.net е изрично забранено без предварително писмено разрешение за това. Разрешено е копирането на не повече от 30% от даден материал, публикуван в 12mag.net и не повече от 20% от снимките към него с текстова препратка към източника на информацията, която гласи „Виж цялата публикация в 12 Magazine / 12mag.net” и е свързана с хиперлинк към унифицирания адрес на съответната публикация.

Освен авторските права, дизайнът на 12 Magazine, както и обектите на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и търговски знаци, са изключителна собственост на „Ейч енд Ес Медия” ООД и всяка тяхна имитация и/или нерегламентирано използване са забранени. Ползвателите се задължават да обезщетят „Ейч енд Ес Медия” ООД за всяко такова ползване.

Ограничаване на отговорността

„Ейч енд Ес Медия” ООД не носи отговорност, в случай че съдържанието на 12mag.net  се стори обидно за някого или му причини неприятни емоции.

„Ейч енд Ес Медия” ООД не носи отговорност за автентичността и верността на информацията, публикувана на 12mag.net.

„Ейч енд Ес Медия” ООД не носи отговорност за непредоставяне на Услугите от 12mag.net при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира 12mag.net.

„Ейч енд Ес Медия” ООД не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителите в резултат на ползването от тяхна страна на Услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите Услуги и информация.

С приемане на настоящите Общи условия Потребителите на 12mag.net декларират, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.

Как да получавам известия от 12mag.net?

В определени периоди 12mag.net предоставя на Потребителите възможност да получават известие чрез имейл за новости на сайта. Обикновено такава възможност е налична, когато авторите ни подготвят мащабни промени или нови проекти, или сайтът се реконструира. В този случай, Потребителите имат възможност да предоставят имейл, на който да получат известие, когато новите материали са публикувани.

Всяка форма на абонамент за известия и други подобни може да бъде достъпна на 12mag.net за определено време. В случай че в конкретен период липсва възможност за абонамент или за получаване на известия, то такива не се предоставят от 12mag.net.

Защита на информацията съдържаща лични данни, цели за които може да се използва, разкриване и условия за използване на Бисквитки.

В страниците Политика за поверителност и Политика за Бисквитките е подробно описано каква е политиката ни по защита на личните данни и употребата на Бисквитки. Използвайки 12mag.net и услугите, които се предлагат от него, Потребителите се съгласяват, както с тези правила, така и с правилата в страниците Политика за поверителност и Политика за Бисквитките.

Други

Мненията изразени от авторите в публикациите, съдържащи се в 12mag.net не изразяват задължително мненията на “Ейч енд Ес Медия” ООД, и последното не носи отговорност върху тях.

В 12mag.net е налично съдържание, което има за цел да рекламира различни стоки и услуги. Рекламата може да бъде осъществявана чрез банери, линкове, изскачащи прозорци и други. „Ейч енд Ес Медия” ООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите, поместени на 12mag.net.

„Ейч енд Ес Медия” ООД си запазва правото по всяко време да извършва промени в настоящите Условия за ползване, като своевременно публикува тези промени в сайта 12mag.net, заедно със съобщение за така направените промените в Условията за ползване.

„Ейч енд Ес Медия” ООД си запазва правото по всяко време да прекрати всички дейности свързани с 12 Magazine, като за това не е необходимо да уведомява Потребителите.

„Ейч енд Ес Медия” ООД е единственият субект, който може да влияе на съдържанието и публикациите в 12 Magazine.

В случай, че трети лица се опитат да повлияят по какъвто и да е начин на съдържанието на 12 Magazine или причинят неудобство за потребителите, използващи 12mag.net, то тези трети лица следва да обезщетят „Ейч енд Ес Медия” ООД.

Всички спорове между Потребителите на 12mag.net и „Ейч енд Ес Медия” ООД се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

В случай че имате въпрос, оплакване, запитване, предложение или друго, можете да се свържете с 12 Magazine на имейл адрес contact (at) 12mag.net